Podmienky súťaží a akcií

Tatra Music Academy 2018 „AR súťaž s Tatraacademy“
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „AR súťaž s Tatraacademy“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 29.10. do 4.11. - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Výhrou v súťaži je:
  • 2 x slúchadlá Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones v hodnote 290 EUR,
  • 1 x bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 v hodnote 159 EUR
   (ďalej spoločne pre uvedené výhry len “Výhra”).
 4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto splní nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má aktívne Facebook konto;
  • súťažiaci zašle v období trvania súťaže do komentára na Facebookovej stránke Tatraacademy fotografiu s AR filtrom.
 5. Organizátor zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok vyžrebuje dňa 6. 11. 2018 dvoch výhercov slúchadiel Beats a jedného výhercu reproduktora JBL podľa bodu 3 týchto súťažných podmienok.
 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výsledku žrebovania prostredníctvom personalizovanej správy na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi Výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
 7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu Facebook uzívateľské meno, meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk, poštová adresa: Data Protection Officer, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 11. Súťažiaci súhlasí s tým, že v prípade získania Výhry organizátor zverejní Facebook meno výhercu na Facebook stránke Tatra banka.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Tatra Music Academy 2018 „Reprák alebo slúchadlá?“
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Reprák alebo slúchadlá?“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 29.10. do 4.11. 2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Výhrou v súťaži je:
  • 1 x bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 hodnote 159 EUR a
  • 1 x slúchadlá Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones v hodnote 290 EUR
   (ďalej len “Výhra”).
 4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto splní nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má aktívne Facebook konto;
  • súťažiaci zašle v období trvania súťaže do komentára na Facebookovej stránke Tatraacademy ako sa podelí o výhru s kamarátom, ktorého v komentári označí, t.j. kto v prípade výhry získa slúchadlá a kto reproduktor,
  • súťažiaci alebo kamarát označený v komentári je majiteľom Študentského účtu a v období od 6.4.2017 si nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Študentským účtom sa rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.
 5. Organizátor zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok vyžrebuje dňa 6. 11. 2018 jedného výhercu výhry podľa bodu 3 týchto súťažných podmienok.
 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výsledku žrebovania prostredníctvom personalizovanej správy na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi Výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
 7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu Facebook uzívateľské meno, meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk, poštová adresa: Data Protection Officer, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 11. Súťažiaci súhlasí s tým, že v prípade získania Výhry organizátor zverejní Facebook meno výhercu na Facebook stránke DJ EKG.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Otvor si Študentský účet cez aplikáciu Tatra banka a vyhraj iPhone X
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Otvor si Študentský účet cez aplikáciu Tatra banka a vyhraj iPhone X“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 18. 10. 2018 do 25. 10. 2018 – 23.59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou z poplatku za vedenie účtu pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po pred- ložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
 4. Výhrou v súťaži je 1 x mobilný telefón iPhone X v hodnote 1049 EUR.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 26. 10. 2018, inak mu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
  • súťažiaci si prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet online, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 18. 10. 2018 do 25. 10. 2018 – 23.59 hod. a zároveň si od 6. 4. 2017 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.
 6. Organizátor vyžrebuje dňa 29. 10. 2018 jedného výhercu výhry podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok. Výsledok žrebovania uverejní organizátor na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
 7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
 8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
 12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho meno, iniciálu priezviska a mesto/obec výhercu na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia.
 14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.
Hudba platí všade – Otvor si Študentský účet a získaj 30 €
Tatra banka, a.s. ako organizátor súťaže využíva svoje právo meniť súťažné podmienky podľa bodu 18 a mení súťažné podmienky súťaže Tatra Music Academy 2018 „Hudba platí všade – Otvor si Študentský účet a získaj 30 € “ tak, že v bode 5 písm. b) dopĺňa, že súťaže sa môžu zúčastniť aj klienti, ktorí už majú existujúci Detský účet a počas trvania súťaže si zriadia identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií. Táto zmena je účinná od 10.9.2018 a organizátor nižšie zverejňuje úplné aktuálne znenie súťažných podmienok:
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Hudba platí všade – Otvor si Študentský účet a získaj 30 €““ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 10.9.2018 do 4.11.2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou z poplatku za vedenie účtu pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
  Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou zľavou z poplatku za vedenie účtu pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
 4. Výhrou v súťaži je:
  • 3 x bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 v hodnote 160 EUR,
  • 3 x Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones v hodnote 290 EUR,
   (ďalej len “Výhra”).
  Benefitom pre nových klientov je suma 30 EUR (tridsať eur) (ďalej len “Benefit”). Benefit môže získať len súťažiaci, ktorý je novým klientom. Za nového klienta sa považuje súťažiaci, ktorý si otvorí Študentský účet v období trvania súťaže.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiťorganizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 4.11.2018, inak mu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
  • súťažiaci je majiteľom Študentského účtu a v období od 6.4.2017 do 4.11.2018 si nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB alebo je súťažiaci majiteľom Detského účtu a počas trvania súťaže si zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  • súťažiaci úspešne zodpovie súťažnú otázku zverejnenú na webstránke www.tatraacademy.sk; emailová adresa, ktorú súťažiaci uvedie po úspešnom zodpovedaní súťažnej otázky sa musí zhodovať s emailovou adresou, ktorú má v Tatra banke zadefinovanú pre zasielanie elektronických výpisov zo svojho Študentského účtu a uviedol ju pri otvorení Študentského účtu v Tatra banke;
  • súťažiaci vyplní a odošle záverečný formulár s kontaktnými informáciami v rozsahu meno, priezvisko,  a emailová adresa v elektronickej forme na stránke www.tatraacademy.sk
 6. Po splnení podmienok podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok je súťažiaci zaradený do žrebovania o Výhru. Organizátor vyžrebuje dňa 7.11. 2018 troch výhercov bluetoothového reproduktora JBL Charge 3 a troch výhercov Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones. Výsledky žrebovaní uverejní organizátor na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia. Organizátor súťaže odovzdá výhercom Výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
 7. Súťažiaci, ktorý je zároveň novým klientom podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok, získa po úspešnom zodpovedaní súťažnej otázky podľa bodu 5 písm. c) týchto súťažných podmienok Benefit vo výške 30 EUR, ktorý mu organizátor súťaže pripíše na jeho Študentský účet do 7 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok.
 8. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú súťažiaci uviedli pre zasielanie elektronických výpisov zo svojho Študentského účtu v Tatra banke pri otvorení Študentského účtu a zároveň e-mailová adresa sa zhoduje s tou, ktorú súťažiaci uviedli v hre na stránke www.tatraacademy.sk.”
 9. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 11. Výhru ani Benefit nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 12. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk, poštová adresa: Data Protection Officer, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 14. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade získania Výhry organizátor zverejní jeho meno, iniciálu priezviska a mesto/obec výhercu na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia.
 15. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 16. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook alebo služby Gmail.
 17. Súťažiaci, ktorému nebola pripísaná alebo odovzdaná Výhra a/alebo Benefit, bude môcť požiadať o preverenie splnenia nároku na výhru najneskôr do 16.12.2018. Po tomto dátume organizátor súťaže nie je povinný preverovať splnenie podmienok a ani súťažiacemu odovzdať Výhru a/alebo pripísať Benefit, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
 18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
www.tatraacademy.sk