Podmienky súťaží a akcií

Otvor si Študentský účet a získaj 30 EUR
Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 30 EUR najneskôr do 7 pracovných dní na jeho novootvorený Študentský účet.
Podmienky akcie:
 1. Študentský účet otvorený v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 – 23.59 hod. na pobočke Tatra banky, a.s. alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka,
 2. majiteľ Študentského účtu si v období od 6. 4. 2017 nezrušil žiaden už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.
Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.
Tatra banka, a.s. po splnení podmienok akcie pripíše odmenu vo výške 30 EUR len na jeden Študentský účet a to ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho Študentského účtu klient nemá nárok na pripísanie odmeny na ďalší otvorený Študentský účet.
Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti v obchodných priestoroch a na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.
Akcia prebieha od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018.
Tatra Music Academy 2018 „Otvor si Študentský účet online a hraj každý deň o dva lístky na Grape“
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Otvor si Študentský účet online a hraj každý deň o dva lístky na Grape“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 25.5.2018 do 3.6.2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
 4. Výhrou v súťaži sú 10 x 2 lístky na festival Grape, ktorý sa uskutoční 10. – 11.8.2018 na letisku Piešťany, v hodnote 118 EUR.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 3.6.2018, inak mu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže
  • súťažiaci si prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet online, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 25.5.2018 do 3.6.2018 – 23:59 a zároveň od 6.4.2017 si súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB .
 6. Organizátor vyžrebuje každý týždeň jedného výhercu dvoch lístkov na festival Grape. Prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 26.5.2018 a ďalšie žrebovania každý nasledujúci deň. Posledné žrebovanie sa uskutoční 4.6.2018. Výsledky žrebovaní uverejní organizátor na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercom výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
 7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedli ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
 8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní ich meno, iniciálu priezviska a mesto/obec výhercu na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia.
 14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 16. Súťažiaci, ktorému nebola odovzdaná výhra, môže požiadať organizátora súťaže o preverenie splnenia nároku na výhru najneskôr do 31.8.2018. Po tomto dátume organizátor súťaže nie je povinný preverovať splnenie podmienok a ani výhru odovzdať aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
 17. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Tatra Academy „Hraj o hudobnú službu podľa vlastného výberu na 1 rok, bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 alebo Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones “
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Academy „Hraj o hudobnú službu podľa vlastného výberu na 1 rok, bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 alebo Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones“ prebieha v termíne od 22. 4. 2018 do 3. 6. 2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo aj „Tatra banka“).
 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie balík služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou z poplatkov pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
 4. Výhrou v súťaži je:
  • 6 x ročné predplatné hudobnej služby Spotify alebo Deezer alebo Apple Music podľa výberu výhercu v maximálnej hodnote 100 EUR
  • 6 x bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 v hodnote 160 EUR
  • 6 x Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones v hodnote 290 EUR
  (ďalej spoločne pre uvedené výhry aj „výhra“).
 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • súťažiaci je majiteľom Študentského účtu a v období trvania súťaže si nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, alebo
  • súťažiaci sa prihlási do súťaže na webstránke www.tatraacademy.sk kliknutím na dizajn platobnej karty, ktorú dostal k Študentskému účtu a zadaním svojho Facebook alebo Gmail konta vstúpi do sekcie „Music Room“
  • súťažiaci pozve do súťaže aspoň jedného (1) kamaráta, ktorý dovŕšil minimálne 15 rokov veku, prostredníctvom stránky www.tatraacademy.sk v sekcii „Music room“ (ďalej len „pozvanie do súťaže“) a ten musí jeho pozvanie prijať a splniť nasledovné podmienky:
   1. vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 3. 6. 2018, inak mu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže
   2. otvoriť si Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 22. 4. 2018 do 3. 6. 2018 (vrátane) a zároveň od 6. 4. 2017 si nezrušiť žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií. V prípade Študentského účtu otvoreného na základe Online žiadosti sa za otvorený účet považuje Študentský účet, o otvorenie ktorého požiadal súťažiaci prostredníctvom webového formulára najneskôr do 3. 6. 2017 – 23:59 hod. a organizátorovi súťaže nebránili žiadne skutočnosti pre jeho otvorenie,
   3. má aktívne Facebook alebo Gmail konto,
   4. zaregistruje sa do Tatra Academy prostredníctvom Facebook alebo Gmail konta na webstránke www.tatraacademy.sk; číslo Študentského účtu, ktorým sa prihlási do hry sa musí zhodovať s číslom Študentského účtu, ktorý Tatra banka pridelila súťažiacemu pri otvorení Študentského účtu.
 6. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru ročné predplatné hudobnej služby musí súťažiaci pozvať do súťaže aspoň jedného kamaráta. Ak tento jeden kamarát pozvanie prijme a následne splní podmienky podľa bodu 5 písm. c) odrážky 1 až 4 týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktoré toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jedno zo šiestich ročných predplatných hudobnej služby Spotify alebo Deezer alebo Apple Music podľa výberu výhercu v maximálnej hodnote 100 EUR.
 7. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 musí súťažiaci zaslať pozvanie do súťaže dvom kamarátom. Ak títo dvaja kamaráti pozvanie do súťaže príjmu a následne splnia podmienky podľa bodu 5 písm. c) odrážky 1 až 4 týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktorý toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jeden zo šiestich bluetoothových reproduktorov JBL Charge 3.
 8. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones musí súťažiaci zaslať pozvanie do súťaže aspoň trom kamarátom. Ak títo aspoň traja kamaráti pozvanie do súťaže príjmu a následne splnia podmienky podľa bodu 5 písm. c) odrážky 1 až 4 týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktorý toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jedny zo šiestich Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones.
 9. Prijatím pozvania do súťaže podľa bodu 10 až 13 týchto súťažných podmienok sa rozumie kliknutie kamaráta na link, ktorý bude kamarátovi v rámci súťaže doručený prostredníctvom služby WhatsApp, Messanger alebo emailom. Ako prijaté pozvanie do súťaže sa započítava len posledné kliknutie na link, t.j. len posledné prijaté pozvanie. Na predchádzajúce prijaté pozvania sa už neprihliada.
 10. Organizátor vyžrebuje každý týždeň jedného výhercu ročného predplatného hudobnej služby, jedného výhercu bluetoothového reproduktora JBL Charge 3 a jedného výhercu Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones. Prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 30. 4. 2018 a ďalšie žrebovania vždy v prvý deň pracovného týždňa. Posledné žrebovanie prebehne 4. 6. 2018. Výsledky žrebovaní uverejní organizátor na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia. Organizátor súťaže odovzdá výhercom Music výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
 11. Súťažiaci, ktorý počas obdobia trvania súťaže získa najväčší počet prijatých pozvaní do súťaže, automaticky získava výhru pre Best Perfomera vo výške 1000 EUR (tisíc eur). Za Best Performera organizátor vyhlási dňa 4. 6. 2018 na www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia toho súťažiaceho, ktorý k 3. 6. 2018 - 23.59 hod. získa najviac prijatých pozvaní do hry od svojich kamarátov, ktorí zároveň splnili podmienky podľa bodu 5 písm. c) odrážky 1 až 4 týchto súťažných podmienok. Organizátor súťaže pripíše súťažiacemu Výhru pre Best Performera vo výške 1000 EUR (tisíc eur) na Študentský účet výhercu najneskôr do 7 pracovných dní od vyhlásenia výhercu.
 12. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedli ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
 13. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa  organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 14. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 15. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 16. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  • Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
  • Osobné údaje sú poskytované spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v prípade, že ste si súťažiaci zvolí Benefit 30 GB mobilných dát od O2 Slovakia, s.r.o. alebo v prípade, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  • V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  • Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  • Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 17. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 18. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní ich meno, iniciálu priezviska a mesto/obec výhercu na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia.
 19. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 20. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook alebo služby Gmail.
 21. Súťažiaci, ktorému nebola pripísaná alebo odovzdaná výhra, bude môcť požiadať o preverenie splnenia nároku na výhru najneskôr do 31. 8. 2018. Po tomto dátume organizátor súťaže nie je povinný preverovať splnenie podmienok a ani výhru pripísať aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
 22. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Tatra Music Academy 2018 „Zaži koncert svojho života kdekoľvek na svete, otvor si Študentský účet a namixuj si k nemu 30 EUR alebo 30 GB dát“
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Zaži koncert svojho života kdekoľvek na svete, otvor si zadarmo Študentský účet a namixuj si k nemu 30 EUR alebo 30 GB dát“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 22. 4. 2018 do 3. 6. 2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) v dvoch (2) na seba nadväzujúcich kolách.
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet“).
 4. Hlavnou výhrou v súťaži sú 2 lístky na koncert interpreta podľa výberu výhercu kdekoľvek na svete (ďalej len „Hlavná výhra“); bližšia charakteristika výhry sa nachádza v bode 17 týchto súťažných podmienok.

  Výhrou v Music Room je:
  • 6 x ročné predplatné hudobnej služby Spotify alebo Deezer alebo Apple Music podľa výberu výhercu v maximálnej hodnote 100 EUR,
  • 6 x bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 v hodnote 160 EUR,
  • 6 x Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones v hodnote 290 EUR, (ďalej len “Music výhra”).
  Výhrou pre Best Performera je  suma vo výške 1000 EUR (ďalej len „Výhra pre Best Performera“ a pre Hlavnú výhru, Music výhru a Výhru pre Best Performera ďalej spoločne aj “výhra”).
 5. Benefitom súťaže je
  • suma 30 EUR (tridsať eur) alebo
  • 30 GB mobilných dát od O2 Slovakia, s.r.o. na 6 mesiacov, pričom mesačný limit je 5 GB mobilných dát a nevyčerpané mobilné dáta nie je možné preniesť
  (ďalej len “Benefit”).
 6. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 3   6. 2018, inak mu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže
  • súťažiaci si otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 22. 4. 2018 do 3. 6. 2018 (vrátane) a zároveň od 6. 4. 2017 si súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií. V prípade Študentského účtu otvoreného na základe Online žiadosti sa za otvorený účet považuje Študentský účet, o otvorenie ktorého požiadal súťažiaci prostredníctvom webového formulára najneskôr do 3. 6. 2017 – 23:59 hod. a organizátorovi súťaže nebránili žiadne skutočnosti pre jeho otvorenie,
  • súťažiaci má aktívne Facebook alebo Gmail konto,
  • súťažiaci sa registruje do Tatra Academy prostredníctvom Facebook alebo Gmail konta na webstránke www.tatraacademy.sk; číslo Študentského účtu, ktorým sa súťažiaci prihlási do hry sa musí zhodovať s číslom Študentského účtu, ktorý Tatra banka pridelila súťažiacemu pri otvorení Študentského účtu;
  • súťažiaci sa prihlási do hry na www.tatraacademy.sk v sekcii „Mám P(L)AY kartu“ (ďalej len „hra“)
  • súťažiaci úspešne absolvuje 5 herných úloh zverejnených na webstránke www.tatraacademy.sk; emailová adresa, ktorú súťažiaci uvedie po úspešnom absolvovaní 5 herných úloh sa musí zhodovať s emailovou adresou, ktorú uviedol Tatra banke pri otvorení Študentského účtu.
  • vybrať si svoj Benefit – kredit 30 EUR na Študentský účet alebo 30 GB mobilných dát od O2 Slovakia, s.r.o.
  • súťažiaci vyplní a odošle záverečný formulár s kontaktnými informáciami v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa v elektronickej forme na stránke www.tatraacademy.sk
 7. V prvom kole súťaže po splnení podmienok podľa bodu 6 týchto súťažných podmienok získa súťažiaci 30 kreditov - za registráciu do Tatra Music Academy prostredníctvom Facebook alebo Gmail konta na web stránke www.tatraacademy.sk v zmysle bodu 6 písm. d) kredit 5 EUR alebo 5 GB dát (podľa výberu súťažiaceho). V prípade, že súťažiaci úspešne absolvuje úlohy v zmysle bodu 5 písm. f), dosiahne kredit 25 EUR alebo 25 GB (t.j. 5 EUR/5 GB za každú úspešne absolvovanú úlohu). Úspešné absolvovanie úloh bude vyhodnocované automatizovane. Zadanie všetkých piatich (5) herných úloh bude zverejnených naraz dňa 22. 4. 2018 na stránke www.tatraacademy.sk. Ak súťažiaci nesplní všetkých 5 herných úloh, nemá nárok na Benefit a to ani v hodnote zodpovedajúcej počtu splnených úloh. Zároveň nemá nárok na účasť v hre o Music výhru.
 8. V prípade, že si súťažiaci vybral Benefit 30 EUR, po splnení podmienok podľa bodu 6 týchto súťažných podmienok organizátor súťaže pripíše súťažiacemu Benefit vo výške 30 EUR na Študentský účet súťažiaceho najneskôr do 7 pracovných dní od splnenia podmienok na získanie Benefitu.
 9. V prípade, že si súťažiaci vybral Benefit 30 GB mobilných dát, po splnení podmienok podľa bodu 6 týchto súťažných podmienok spoločnosť O2 Slovakia s.r.o. telefonicky kontaktuje súťažiaceho a dohodne s ním podmienky odovzdania jeho Benefitu 30 GB mobilných dát najneskôr do 9 pracovných dní od splnenia podmienok na získanie Benefitu.
 10. Súťažiaci, ktorí splnili všetky podmienky podľa bodu 6 týchto súťažných podmienok postupujú do druhého kola súťaže o Music výhru. Na zapojenie sa do súťaže o Music výhru musí súťažiaci:
  • a vstúpiť do sekcie „Music Room“ na www.tatraacademy.sk
  • pozvať aspoň jedného kamaráta, ktorý dovŕšil minimálne 15 rokov veku, prostredníctvom stránky www.tatraacademy.sk do súťaže (ďalej len „pozvanie do súťaže“) a ten musí jeho pozvanie prijať a splniť podmienky bodu 6 písm. a) až d) týchto súťažných podmienok, t.j. musí mať vek od 15 do 26 rokov, musí si otvoriť Študentský účet v období trvania súťaže, musí mať aktívne Facebook alebo Gmail konto a musí sa zaregistrovať na www.tatraacademy.sk.
 11. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru ročné predplatné hudobnej služby musí súťažiaci pozvať do súťaže aspoň jedného kamaráta. Ak tento jeden kamarát pozvanie prijme a následne splní podmienky podľa bodu 6 písm. a) až d) týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktoré toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jedno zo šiestich ročných predplatných hudobnej služby Spotify alebo Deezer alebo Apple Music podľa výberu výhercu v maximálnej hodnote 100 EUR.
 12. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru bluetoothový reproduktor JBL Charge 3 musí súťažiaci zaslať pozvanie do súťaže dvom kamarátom. Ak títo dvaja kamaráti pozvanie do súťaže príjmu a následne splnia podmienky podľa bodu 6 písm. a) až d) týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktorý toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jeden zo šiestich bluetoothových reproduktorov JBL Charge 3.
 13. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones musí súťažiaci zaslať pozvanie do súťaže aspoň trom kamarátom. Ak títo aspoň traja kamaráti pozvanie do súťaže príjmu a následne splnia podmienky podľa bodu 6 písm. a) až d) týchto súťažných podmienok, je súťažiaci, ktorý toto pozvanie do súťaže zaslal, automaticky v hre o jedny zo šiestich Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones.
 14. Prijatím pozvania do súťaže podľa bodu 10 až 13 týchto súťažných podmienok sa rozumie kliknutie kamaráta na link, ktorý bude kamarátovi v rámci súťaže doručený prostredníctvom služby WhatsApp, Messanger alebo emailom. Ako prijaté pozvanie do súťaže sa započítava len posledné kliknutie na link, t.j. len posledné prijaté pozvanie. Na predchádzajúce prijaté pozvania sa už neprihliada.
 15. Organizátor vyžrebuje každý týždeň jedného výhercu ročného predplatného hudobnej služby, jedného výhercu bluetoothového reproduktora JBL Charge 3 a jedného výhercu Apple Beats Solo3 Wireless On-ear Headphones. Prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 30. 4. 2018 a ďalšie žrebovania vždy v prvý deň pracovného týždňa. Posledné žrebovanie prebehne 4. 6. 2018. Výsledky žrebovaní uverejní organizátor na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia. Organizátor súťaže odovzdá výhercom Music výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
 16. Súťažiaci, ktorý počas obdobia trvania súťaže získa najväčší počet prijatých pozvaní do súťaže, automaticky získava výhru pre Best Perfomera vo výške 1000 EUR (tisíc eur). Za Best Performera organizátor vyhlási dňa 4. 6. 2018 na www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia toho súťažiaceho, ktorý k 3. 6. 2018 - 23.59 hod. získa najviac prijatých pozvaní do hry od svojich kamarátov, ktorí zároveň splnili podmienky podľa bodu 6 písm. a) až d) týchto súťažných podmienok. Organizátor súťaže pripíše súťažiacemu Výhru pre Best Performera vo výške 1000 EUR (tisíc eur) na Študentský účet výhercu najneskôr do 7 pracovných dní od vyhlásenia výhercu.
 17. Organizátor vyžrebuje výhercu Hlavnej výhry dňa 5. 6. 2018 zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 6 písm. a) a b) týchto súťažných podmienok. Výherca Hlavnej výhry získa dva (2) lístky na koncert svojho obľúbeného interpreta kdekoľvek na svete. Hlavná výhra zahŕňa dva (2) lístky na koncert obľúbeného interpreta výhercu Hlavnej výhry, dopravu z miesta bydliska do mesta konania koncertu, ubytovanie v meste konania koncertu na čas nevyhnutný pre absolvovanie koncertu a dopravu z mesta konania koncertu späť do miesta bydliska. V prípade, že vyžrebovaný výherca Hlavnej výhry bude mať menej ako 18 rokov v čase konania koncertu, súčasťou Hlavnej výhry je aj zabezpečenie lístka na koncert, ubytovania a dopravy podľa vyššie stanovených podmienok aj pre zákonného zástupcu vyžrebovaného alebo inej dospelej osoby podľa dohody s organizátorom súťaže. Po žrebovaní vyzve organizátor súťaže výhercu Hlavnej výhry, aby mu emailom do 48 hodín doručil zoznam minimálne troch (3) svojich obľúbených interpretov, na koncert ktorých by chcel ísť. Musí sa jednať o interpretov, ktorí majú aktívnu hudobnú a koncertnú kariéru. Organizátor následne vyberie konkrétne miesto/mesto konania koncertu jedného z troch obľúbených interpretov výhercu kdekoľvek na svete. Organizátor je povinný odovzdať výhercovi Hlavnú výhru do 31. 12. 2019.
 18. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedli ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
 19. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 20. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 21. Výhru ani Benefit nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 22. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  • Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
  • Osobné údaje sú poskytované spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v prípade, že ste si súťažiaci zvolí Benefit 30 GB mobilných dát od O2 Slovakia, s.r.o. alebo v prípade, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  • V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  • Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  • Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 23. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 24. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní ich meno, iniciálu priezviska a mesto/obec výhercu na webstránke www.tatraacademy.sk v sekcii Výhercovia.
 25. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 26. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook alebo služby Gmail.
 27. Súťažiaci, ktorému nebola pripísaná alebo odovzdaná výhra a/alebo Benefit, bude môcť požiadať o preverenie splnenia nároku na výhru najneskôr do 31. 8. 2018. Po tomto dátume organizátor súťaže nie je povinný preverovať splnenie podmienok a ani výhru a/alebo Benefit pripísať aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
 28. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
„V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu Hlavnej výhry bez odkladu po uskutočnení výberu podľa bodu 17 a stanovení ceny čiastkových plnení (lístky na koncert, doprava, ubytovanie), z ktorých Hlavná výhra pozostáva.“
www.tatraacademy.sk