Podmienky súťaží a akcií

 • 1Tatra Academy 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny.“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
   Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  1. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x Apple iPhone X 64GB Space Grey v hodnote 960 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   30x Ponožky “Idem, riešim” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   10x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   15x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  1. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:

   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 31. 5. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;

   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.

  1. Organizátor vyžrebuje dňa 4. 6. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.        
  1. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  1. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  1. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  1. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  1. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  1. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  1. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, inicálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  1. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  1. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 2Tatra Academy 2019 „Gizka rieši Študentský účet: Otvor si Študentský účet a získaj 30 EUR“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy 2019 „GIZKA RIEŠI ŠTUDENTSKÝ ÚČET: OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 30 EUR najneskôr do 7 pracovných dní od otvorenia Študentského účtu.

  Podmienky akcie:

  • otvorenie Študentského účtu v období od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019– 23:59 hod. na pobočke Tatra banky, a.s. alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, alebo
  • zriadenie identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií v období od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019– 23:59 hod pre klientov ktorý už mali Detský účet,
  • majiteľ Študentského účtu si v období od 29.4.2018 nezrušil žiaden už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 3. 11. 2019.

  Pre účely akcie sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku.

  Tatra banka, a.s. po splnení podmienok akcie pripíše odmenu vo výške 30 EUR len na jeden Študentský účet a to ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho Študentského účtu klient nemá nárok na pripísanie odmeny na ďalší otvorený Študentský účet. Požiadať o preverenie dôvodu nepripísania odmeny je možné do 30. 11. 2019.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti v obchodných priestoroch a na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019

 • 3Tatra Academy 2019 „Osláv s Gizkou jej meniny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy 2019 „Osláv s Gizkou jej meniny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 17. 5. 2019 do 17. 5. 2019 – 23:59 hod.(ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 5x Ponožky s nápisom “Idem, riešim” v hodnote 7 EUR s DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 31. 5. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 17. 5. 2019 do 17. 5. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 4. 6. 2019 piatich výhercov hlavnej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.        
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   • Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   • Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   • V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   • Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   • Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaž
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, inicálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 4Tatra Academy 2019 „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  1. odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 27.05.2019 a nezruší si ho do 10.06.2019,
  2. odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  3. kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  4. kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 27.5.2019 do 02.06.2019-23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 27.5.2019 do 02.06.2019

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 5Tatra Academy JÚN 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy JÚN 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 5. 6. 2019 do 30. 6. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x Beats Solo3 v hodnote 299 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   25x Ponožky “Idem, riešim” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   15x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   10x Šiltovka “G” s 3D výšivkou v hodnote 30 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 30. 6. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 5. 6. 2019 do 30. 6. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 4. 7.2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 6Tatra Academy 2019 „Vyhraj 2 lístky na festival Hip Hop žije so Študentským účtom“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy 2019 „Vyhraj 2 lístky na festival Hip Hop žije so Študentským účtom“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 5. 6. 2019 do 21. 6. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
   Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 2x lístok na festival Hip Hop Žije v hodnote 2 x 36 EUR (ďalej len „hlavná výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 21. 6. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci má otvorený Študentský účet v Tatra banke otvorený, alebo si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období najneskôr do 21. 6. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
   c) súťažiaci správne odpovie na súťažnú otázku Gizky do komentára na YouTube kanáli „gizkariesi“ pod video so súťažou.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 22. 6. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 2 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 3 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk.
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za funkčnosť .
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 7Tatra Academy JÚN 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy JÚN 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 5. 6. 2019 do 30. 6. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x Beats Solo3 v hodnote 299 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   25x Ponožky “Idem, riešim” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   15x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   10x Šiltovka “G” s 3D výšivkou v hodnote 30 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 30. 6. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 5. 6. 2019 do 30. 6. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 4. 7. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 8Tatra Academy Instagram súťaž „Vyhraj ponožky IDEM RIEŠIM“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy „Vyhraj ponožky IDEM RIEŠIM“ (ďalej len „súťaž“) prebieha počas dňa 19. 6. 2019 do 23:59 hod. (ďalej len „trvanie súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Výhrou v súťaži je: 5 x ponožky IDEM RIEŠIM (ďalej len „výhra“).
  4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku,
   b) súťažiaci nahrá na Instagram príbeh (story), v ktorom čo najviackrát bezprostredne za sebou povie slovné spojenie „študentský účet“ a tento príbeh označí tagom @GizkaRiesi.
  5. Výhercami sa stanú piati súťažiaci, ktorým sa podarí v príbehu povedať slovné spojenie „študentský účet“ najviackrát bezprostredne za sebou. V prípade, že viacerí súťažiaci budú mať rovnaký výsledok, rozhodujúcim bude čas zaslania príbehu a výhercami sa stanú tí súťažiaci, ktorí nahrali príbeh skôr. Výsledky súťaže uverejní organizátor na webe tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať dňa 20.06.2019 za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercom výhru do 3 pracovných dní kontaktovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
  6. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.
  7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  11. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk.
  12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za funkčnosť sociálnej siete Instagram.
  14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR.

 • 9Tatra Academy 2019 JÚN 2019 „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy JÚN 2019 „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  • a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 16. 06. 2019 a nezruší si ho do 02. 07. 2019,
  • b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  • c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  • d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 17. 6. 2019 do 23. 06. 2019 – 23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 17. 06. 2019 do 23. 06. 2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 10Tatra Academy JÚL 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy JÚL 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x GoPro HERO7 v hodnote 390 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   30x Ponožky “Idem, riešim” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   10x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   10x Uterák “Šokantné” s potlačou v hodnote 25 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 31. 7. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 5. 8. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 11Tatra Academy Instagram súťaž „Vyhraj Šokantný uterák“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy Instagram „Vyhraj Šokantný uterák“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 9. 7. 2019 do 14. 7. 2019 23:59 hod. (ďalej len „trvanie súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Výhrou v súťaži je: x uterák s nápisom „Šokantné“ (ďalej len „výhra“).
  4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 31. 07. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci má otvorený Študentský účet v Tatra banke alebo si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období najneskôr do 14. 07. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
   c) súťažiaci vymyslí pre Gizku „meme“, vypublikuje ho na sociálnej sieti Instagram a označí ho tagom #gizkinememe @gizkariesi.
  5. Zo všetkých súťažiacich vyberie organizátor súťaže jedného výhercu najvtipnejších „meme“. Výherca bude vyhlásený na Instagrame v príbehu (story). Výsledky súťaže uverejní organizátor aj na webe tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať dňa 15. 7. 2019 za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 3 pracovných dní od kontaktovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  6. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.
  7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  11. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk.
  12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za funkčnosť sociálnej siete Instagram.
  14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR.

 • 12Tatra Academy 2019 JÚL 2019 „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy JÚL 2019 „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  • a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 21.07.2019 a nezruší si ho do 09.08.2019,
  • b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  • c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  • d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 22.07.2019 do 28.07.2019-23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 28. 8. 2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 22.07. 2019 do 28.07. 2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 13Tatra Academy „Získaj Gizkinu podpiskartu a vyhraj ponožky IDEM RIEŠIM“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy „Získaj Gizkinu podpiskartu a vyhraj ponožky IDEM RIEŠIM“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 29. 7. 2019 do 31.7.2019 23:59 hod. (ďalej len „trvanie súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Výhrou v súťaži je: 10 x ponožky IDEM RIEŠIM (ďalej len „výhra“).
  4. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“).
   Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 31.8. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si v období trvania súťaže otvorí Študentský účet online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka. Študentský účet musí byť otvorený v období od 29.07.2019 do 31.07.2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Každý, kto splní podmienky podľa bodu 5, získava Gizkinu podpisovú kartu. Organizátor súťaže zašle súťažiacemu najneskôr 10.08.2019 podpiskartu na poštovú adresu zadanú pri otvorení Študentského účtu.
  7. Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 02.08.2019 desiatich (10) výhercov; každý výherca získa jeden pár ponožiek IDEM RIEŠIM. Výsledky súťaže uverejní organizátor na webe tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať dňa 02.08.2019 za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercom výhru do 10 dní kontaktovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
  8. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla zadaného pri otvorení Študentského účtu.
  9. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  10. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  11. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  12. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk.
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR.

 • 14Tatra Academy 2019 AUGUST 2019 „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy AUGUST 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x GoPro HERO7 v hodnote 390 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   25x Ponožky “IDEM RIEŠIM” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   15x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “NEMINIEM” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   7x Uterák “ŠOKANTNÉ” s potlačou v hodnote 25 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 30. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 5. 9. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 53 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.w

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 15Tatra Academy Instagram súťaž „Vyhraj ľadvinku Neminiem“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy Instagram súťaž „Vyhraj ľadvinku Neminiem“ (ďalej len „súťaž“) prebieha počas od 26.8.2019 do 31.8. 2019do 23:59 hod. (ďalej len „trvanie súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Výhrou v súťaži je: 5 x ľadvinka s nápisom „Neminiem“ (ďalej len „výhra“).
  4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku,
   b) súťažiaci zašle na sociálnu sieť Instagram pod Gizkin príspevok, ktorým vyhlási súťaž,  komentár s tipom na počet followerov, ktorý bude mať Gizka na Instagrame k 31.08.2019.
  5. Zo všetkých súťažiacich, ktorými sa podarilo najbližšie priblížiť k skutočnému počtu followerov Gizkinho profilu na Instagrame k 31.08.2019. vyžrebuje dňa 02.09.2019 organizátor 5 výhercov, ktorí získajú výhru. Výsledky súťaže uverejní organizátor na webe tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať do 5.9.2019 za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercom výhru do 10  pracovných dní kontaktovania, ak sa s výhercami nedohodne inak.
  6. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.
  7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  11. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke tatraacademy.sk.
  12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za funkčnosť sociálnej siete Instagram.
  14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR.

 • 16Tatra Academy SEPTEMBER 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy SEPTEMBER 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x MacBook Air v hodnote 849 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   20x Ponožky “IDEM RIEŠIM” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   20x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   7x Šiltovka “G” s potlačou v hodnote 25 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 30. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 7. 10. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.   
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 17Tatra Academy 2019 SEPTEMBER 2019 „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy September 2019 „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 08.09.2019 a nezruší si ho do 27.09.2019.

  b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk

  c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,

  d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 09.09. 2019 do 15.09. 2019 – 23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 15.10.2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 09.09. 2019 do 15.09.2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 18Tatra Academy 2019 SEPTEMBER 2019 („23.9. -29.9. 2019) - „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy September („23.9. -29.9. 2019) ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  • a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 22.09.2019. a nezruší si ho do 11.10.2019.
  • b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  • c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  • d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 23.09 2019 do 29.09. 2019 -23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 29.10.2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 23.09. 2019 do 29.09.2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 19Tatra Academy Október 2019 „Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“

  Súťažné podmienky:

  1. Súťaž Tatra Academy Oktober 2019„Otvor si Študentský účet a hraj o skvelé ceny“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 1. 10. 2019 do 3. 11. 2019 – 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
  2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
  3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku (ďalej len „Detský účet).
  4. Hlavnou výhrou v súťaži je: 1x PlayStation4 v hodnote 324 EUR bez DPH (ďalej len „hlavná výhra“).
   Ďaľšími výhrami sú:
   30x Ponožky “Idem, riešim” s potlačou v hodnote 7 EUR s DPH
   20x Ruksak “OBED” s potlačou v hodnote 12 EUR s DPH
   5x Ladvinka “Neminiem” s potlačou v hodnote 13 EUR s DPH
   (ďalej spoločne len „ďalšia výhra“ a spoločne pre hlavnú výhru a ďalšiu výhru aj „výhra“).
  5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
   a) súťažiaci má vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy, ktoré musí predložiť najneskôr do 7.11. 2019, inak súťažiacemu zaniká nárok zapojiť sa do súťaže;
   b) súťažiaci si osobne na pobočke Tatra banky alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 1. 10. 2019 do 11. 2019. – 23:59 hod. a zároveň si od 29. 4. 2018 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet, si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
  6. Organizátor vyžrebuje dňa 7. 11. 2019 jedného výhercu hlavnej výhry a 55 výhercov ďalšej výhry. Výsledky žrebovania uverejní organizátor na webe www.tatraacademy.sk uvedením krstného mena, iniciály priezviska a mesta, v ktorom má výherca trvalé bydlisko. Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať do 4 pracovných dní od žrebovania za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercovi výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
  7. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.
  8. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
  9. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
  10. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
  11. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
   – Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk
   – Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
   – V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
   – Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
   – Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  12. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
  13. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s tým, že v prípade výhry organizátor zverejní jeho krstné meno, iniciálu priezviska a mesto, v ktorom má výherca trvalé bydlisko na  webovej stránke www.tatraacademy.sk
  14. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
  15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

  „V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota hlavnej výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR.“

 • 20Tatra Academy 2019 OKTÓBER 2019 („14.10. - 20.10. 2019) - „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 10 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy OKTÓBER (14.10. – 20.10. 2019) „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  • a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 13.10.2019 a nezruší si ho do 30.10.2019.
  • b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  • c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  • d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 14.10. 2019 do 20.10. 2019 -23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

  Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 20.11.2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 14.10. 2019 do 20.10.2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu

 • 21Tatra Academy 2019 OKTÓBER 2019 („28.10. - 3.11. 2019) - „Odporuč kamošovi Študentský účet a získaj 20 €“

  Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy OKTÓBER (28.10. – 3.11. 2019) „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 20 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 20 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

  Podmienky akcie:

  • a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 27.10.2019 a nezruší si ho do 12.11.2019.
  • b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk
  • c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla v termíne od 28.10. do 3.11. 2019 – 23:59 hod. na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,
  • d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 28.10. 2019 do 3.11. 2019 -23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

  Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

  V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 20 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

  Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 1000 EUR.

  Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 3.12.2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

  Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

  Akcia prebieha od 28.10. 2019 do 3.11. 2019

  __________

  *zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu