Podmienky súťaží a akcií

Tatra Music Academy 2018 „Hudba platí všade – Emoji challenge“
Súťažné podmienky:
 1. Súťaž Tatra Music Academy 2018 „Hudba platí všade – Emoji challenge“ (ďalej len „súťaž“) prebieha v termíne od 17.9.2018 do 20.9.2018 - 23:59 hod. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Tatra banka“).
 3. Výhrou v súťaži je 1 x slúchadlá Beats Solo 3 wireless v hodnote 290 EUR (ďalej len “Výhra”).
 4. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto splní nasledovné podmienky:
  • súťažiaci má aktívne Facebook konto;
  • súťažiaci zašle v období trvania súťaže na výzvu DJ EKG na jeho Facebookový profil hádanku pozostávajúcu výlučne z emoji symbolov, v ktorej je ukrytý názov hudobnej skladby.
 5. Organizátor zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok, zaradí do žrebovania výlučne tých súťažiacich, ktorých hádanku DJ EKG úspešne vyrieši na svojom Facebook profile. Organizátor vyžrebuje dňa 20.9.2018 jedného výhercu Výhry.
 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výsledku žrebovania prostredníctvom personalizovanej správy na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi Výhru do 10 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.
 7. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 8. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 9. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 10. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu Facebook uzívateľské meno, meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  - Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@tatrabanka.sk, poštová adresa: Data Protection Officer, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  - Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  - V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  - Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  - Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 11. Súťažiaci súhlasí s tým, že v prípade získania Výhry organizátor zverejní na sociálnej sieti Facebook meno výhercu na Facebook stránke DJ EKG.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.
Hudba platí všade – Otvor si Študentský účet a získaj 30 €
www.tatraacademy.sk