+ 5 €

Tatra Academy 2017 „Vyhraj 30 EUR na novootvorený Študentský účet od Tatra banky a k tomu dron, iPhone 7 alebo MacBook“

Súťažné podmienky:

 • 1. Súťaž Tatra Academy „Vyhraj 30 EUR na novootvorený Študentský účet od Tatra banky a k tomu dron, iPhone 7 alebo MacBook“ prebieha v termíne od 21.8.2017 do 15.10.2017 - 23:59 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) v dvoch (2) na seba nadväzujúcich kolách.
 • 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“).
 • 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.
  Na účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku.
 • 4. Výhrou v prvom kole súťaže je suma 30 EUR (tridsať eur), ktorú organizátor súťaže pripíše výhercovi na jeho Študentský účet. Výhrou v druhom kole súťaže je:
  • a) 40x dron Gravit Micro Vision kvadrokoptéra 2.4GHz s HD kamerou, mód 2 v hodnote 50,99 EUR,
  • b) 8x IPhone 7 32GB Gold v hodnote 631,27 EUR,
  • c) 4x MacBook 12‘‘Retina Core M3 1.1GHz 8GB 256GB Intel HD515 Goldv hodnote 1203,38 EUR.
  • d) 1x finančná odmena vo výške 1000 EUR
 • 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • a) vek od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku, pričom súťažiaci vo veku od dovŕšenia 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku musí predložiť organizátorovi súťaže aj potvrdenie o návšteve školy,
  • b) súťažiaci si otvorí Študentský účet, pričom Študentský účet musí byť otvorený v období od 20.8.2017 do 15.10.2017 (vrátane) a zároveň od 6.4.2016 súťažiaci nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, alebo súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet a počas trvania súťaže si zriadi identifikačné, autentifikačné aautorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií. V prípade Študentského účtu otvoreného na základe Online žiadosti sa za otvorený účet považuje Študentský účet, ootvorenie ktorého požiadal súťažiaci prostredníctvom webového formulára najneskôr do 15.10.2017 (vrátane) aorganizátorovi súťaže nebránili žiadne skutočnosti pre jeho otvorenie,
  • c) aktívny facebookový profil súťažiaceho,
  • d) registrácia do Tatra Academy prostredníctvom Facebookového profilu na web stránke www.tatraacademy
  • e) úspešné absolvovanie 5 úloh zverejnených na web stránke www.tatraacademy.sk
  • f) vyplnenie a odoslanie záverečného formulára (Pokyny) v elektronickej forme na stránke www.tatraacademy. sk (e-mail uvedený vo formulári musí byť zhodný s e-mailom, na ktorý bude zasielaný e-mailový výpis k Študentskému účtu).
 • 6. V prvom kole súťaže získa súťažiaci za registráciu do Tatra Academy prostredníctvom Facebookového profilu na web stránke www.tatraacademy.sk v zmysle bodu 5 písm. d) súťažiaci kredit 5 EUR. V prípade, že súťažiaci úspešne absolvuje úlohy v zmysle bodu 5 písm. e), dosiahne kredit 25 EUR (5 EUR za každú úspešne absolvovanú úlohu). Úspešné absolvovanie úloh bude vyhodnocované automatizovane. Všetkých päť otázok bude zverejnených naraz dňa 21.8. na stránke www.tatraacademy.sk. Ak súťažiaci nesplní všetkých 5 úloh, nemá nárok na výhru a to ani v hodnote zodpovedajúcej počtu splnených úloh.
 • 7. Po splnení všetkých podmienok v zmysle bodov 5 a 6 týchto súťažných podmienok organizátor súťaže pripíše výhercovi na jeho Študentský účet výhru vo výške 30 EUR a to najneskôr do 7 pracovných dní od riadneho splnenia všetkých úloh v zmysle bodu 6 týchto súťažných podmienok. Vyhodnotenie splnenia podmienok súťaže a poskytnutia výhier posúdi organizátor súťaže najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže.
 • 8. Výhercovia výhry 30 EUR podľa bodu 6 a 7 týchto súťažných podmienok postupujú do druhého kola súťaže, v ktorom môžu získať dron, iPhone 7 alebo MacBook. Na zapojenie sa do druhého kola súťaže musí súťažiaci:
  • a) prevziať si Golden Ticket, ktorý organizátor vydáva spolu s platobnou kartou pri otvorení Študentského účtu aktorý oprávňuje súťažiaceho na vstup do tajnej izby na stránke www.tatraacademy.sk. Súťažiacemu, ktorý už mal existujúci Detský účet a počas trvania súťaže si zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií, doručí organizátor súťaže Golden Ticket prostredníctvom personalizovaného newslettera na emailovú adresu, ktorú súťažiaci uviedol organizátorovi súťaže ako kontaktnú,
  • b) pozvať aspoň dvoch (2) kamarátov, ktorý dovŕšili minimálne 15 rokov veku, prostredníctvom stránky www.tatraacademy.sk do súťaže (ďalej len „pozvanie súťažiaceho do súťaže“),
  • c) minimálne dvaja (2) zpozvaných kamarátov akceptujú prostredníctvom Facebooku pozvanie súťažiaceho do súťaže.
  • d) Zákázníci, ktorí počas trvania kampane premigrujú z Destkého účtu na Študentský učet, automaticky dostanú vyrozumenie mailom, cez špeciálny personalizovaný newsletter. Prostredníctvom newslettra dostanú svoj unikátny Golden Ticket kód a zároveň špeciálny link, ktorý smeruje priamo na hru o 30 €. Budú tak môcť získať 30 € na ich Študenstký účet a zároveň hrať o drony, iPhony a MacBooky.
 • 9. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru dron musia minimálne dvaja kamaráti akceptovať pozvanie súťažiaceho do súťaže. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu drona každý pracovný deň počas trvania súťaže, prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 22.8.2017 a ďalšie žrebovania v pracovný deň nasledujúci po dni predošlého žrebovania s tým, že posledné žrebovanie sa uskutoční dňa 13.10.2017.
 • 10. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru iPhone 7 musia minimálne traja kamaráti akceptovať pozvanie súťažiaceho do súťaže. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu IPhone 7 každý týždeň počas trvania súťaže, prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 30.8.2017 anasledujúce žrebovania 6.9.2017, 13.9.2017, 20.9.2017, 27.9.2017, 4.10.2017, 11.10.2017, s tým, že posledné žrebovanie sa uskutoční dňa 18.10.2017.
 • 11. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o výhru MacBook musia minimálne piati kamaráti akceptovať pozvanie súťažiaceho do súťaže. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu MacBooku každé dva (2) týždne počas trvania súťaže, prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 30.8.2017 a ďalšie žrebovania sa uskutočnia dňa 13.9.2017, 27.9.2017 s tým, že posledné žrebovanie sa uskutoční dňa 11.10. 2017.
 • 12. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú súťažiaci uviedol ako kontaktnú e-mailovú adresu pri otvorení Študentského účtu.

  Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 14 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak, prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú výherca zadal pri otvorení Študentského účtu. Výherca bude kontaktovaný kuriérom na telefónnom čísle, ktoré zadal pri otvorení Študentského účtu.
 • 13. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 12 týchto súťažných podmienok, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 • 14. Súťažiaci, ktorý počas súťaže pozve do hry najviac priateľov, získava výhru pre Best Perfomera, vo výške 1000 EUR. Za Best Performera bude vyhlásený ten súťažiaci, ktorý k 15.10.2017 23.59 hod. pozve do súťaže najviac kamarátov zo všetkých súťažicich. Výhra bude výhercovi poukázaná bezhotovoste na jeho Študentský účet. Best Performer sa určí spomedzi existujúcich aj nových klientov.
 • 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami.
 • 16. Výhru podľa bodu 7 a 9 až 11 nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 • 17. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených pri registrácii na www.tatraacademy.sk ako aj meno, priezvisko, telefónne číslo, email na účely účasti v súťaži „Tatra Academy 2017“ a to na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov a na 3 mesiace po jej skončení, ak zákon neustanovuje inak. Súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že odvolaním súhlasu zaniká jeho účasť v súťaži. Berie tiež na vedomie, že má právo na informácie o tom či sú jeho údaje spracúvané, o zdroji z ktorého boli údaje získané a ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé a údaje tretích osôb, ktoré poskytol organizátorovi súťaže, poskytol oprávnene so súhlasom tejto osoby. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže poveril spracúvaním týchto údajov sprostredkovateľa PS:Digital, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 47 585 439, za účelom spracovania a vyhodnotenia výsledkov súťaže.
 • 18. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 • 19. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 • 20. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 • 21. Súťažiaci, ktorému nebola pripísaná alebo odovzdaná výhra, bude môcť požiadať o preverenie splnenia nároku na výhru najneskôr do 30.11..2017. Po tomto dátume organizátor súťaže nie je povinný preverovať splnenie podmienok a ani výhru pripísať aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
 • 22. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

Tatra Academy 2017 „Hraj o iPhone 7 a 1000 EUR“

Súťažné podmienky:

 • 1. Súťaž Tatra Academy „Hraj o IPhone 7 a 1000 EUR“ prebieha v termíne od 21.8. do 15.10.2017 - 23:59 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).
 • 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo aj „Tatra banka“).
 • 3. Pre účely súťaže sa Študentským účtom rozumie balík služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy (ďalej len „Študentský účet“). Pre účely súťaže sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku.
 • 4. Výhrou v súťaži je:
  • 2 x mobilný telefón iPhone 7 v hodnote 631,27 EUR
  • 1x finančná odmena vo výške 1000 EUR
 • 5. Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa nasledovné podmienky:
  • a) súťažiaci je majiteľom Študentského účtu a v období trvania súťaže si nezruší žiaden svoj už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, alebo
  • b) súťažiaci, ktorý už mal existujúci Detský účet si počas trvania súťaže zriadi identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií,
  • c) súťažiaci pozve do súťaže aspoň troch (3) kamarátov, ktorý dovŕšili minimálne 15 rokov veku, prostredníctvom stránky www.tatraacademy.sk v sekcii „Mám účet (ďalej len „pozvanie súťažiaceho do súťaže“),
 • Súťažiaci, ktorý počas súťaže pozve do hry najviac priateľov, získava výhru pre Best Perfomera, vo výške 1000 EUR. Za Best Performera bude vyhlásený ten súťažiaci, ktorý k 15.10.2017 23.59 hod. pozve do súťaže najviac kamarátov zo všetkých súťažicich. Výhra bude výhercovi poukázaná bezhotovoste na jeho Študentský účet. Best Performer sa určí spomedzi existujúcich aj nových klientov.
 • 7. Na zapojenie sa súťažiaceho do žrebovania o 1 x mobilný telefón iPhone 7 musí súťažiaci zverejniť svoju fotografiu, na ktorej je odfotený s logom alebo obchodným menom Tatra banky a hashtagom #somtatraacademy na svojom profile na Instagrame. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu iPhone 7 zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 5 a bodu 7 týchto súťažných podmienok. Žrebovanie sa uskutoční dňa 18.10.2017. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 14 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak, prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú výherca zadal pri otvorení Študentského účtu v banke. Výherca bude kontaktovaný kuriérom na telefónnom čísle, ktoré zadal pri otvorení Študentského účtu v banke.
 • 8. Na zapojenie sa do súťaže o 1 x mobilný telefón iPhone 7 musí súťažiaci akceptovať pozvanie súťažiaceho do súťaže. . Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 18.10.2017 zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 5 a bodu 8 týchto súťažných podmienok, jedného výhercu, ktorý získa mobilný telefón iPhone 7. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu iPhone 7 zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky podľa bodu 5 a bodu 8 týchto súťažných podmienok. Žrebovanie sa uskutoční dňa 18.10.2017. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 14 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak, prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú výherca zadal pri otvorení Študentského účtu v banke. Výherca bude kontaktovaný kuriérom na telefónnom čísle, ktoré zadal pri otvorení Študentského účtu v banke.
 • 10. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú súťažiaci uviedol ako kontaktnú e-mailovú pri otvorení Študentského účtu.
 • 11. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 pracovných dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 10 týchto súťažných podmienok, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 • 12. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 • 13. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 14 pracovných dní od kontaktovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak.
 • 14. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zasielanie informácií o priebehu súťaže.
 • 15. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 • 16. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook a Instagram.
 • 17. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť bez udania dôvodu. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
© Tatra banka a.s.