Odporuč kamošovi Študentský úcet a získaj 10 EUR Tatra Academy SEPTEMBER 2019

Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy September 2019 „ODPORUČ KAMOŠOVI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 10 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 10 EUR najneskôr do 7 pracovných dní ukončenia akcie.

Podmienky akcie:

a) odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 08.09.2019 a nezruší si ho do 27.09.2019.

b) odporúčajúci klient odporučí kamarátovi otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom internet bankingu/mobile bankingu/newslettera na stránke tatraacademy.sk alebo na svoj email* po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk

c) kamarát po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email* a posledné 4 číslice rodného čísla na stránke tatraacademy.sk v časti „Happy week“,

d) kamarát si následne otvorí Študentský účet v termíne od 09.09. 2019 do 15.09. 2019 -23:59 hod.; na novotvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky akcie „OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ dostupné na: https://tatraacademy.sk/podmienky-sutazi-a-akcii/

Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

V prípade, že kamarát klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 10 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa písm. d) týchto podmienok akcie.

Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne, je 500 EUR.

Odporúčajúci klient, ktorému nebola pripísaná odmena, môže požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 15.10.2019. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani pripísať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti  na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

Akcia prebieha od 09.09. 2019 do 15.09.2019

__________

*zadaný email sa musí zhodovať s emailom zadaným pri otvorení Študentského účtu