Kontakty

Korešpondenčná adresa
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55

Prevádzkovateľ
Obchodné meno:  Tatra banka, a.s.
Sídlo:  Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma:  akciová spoločnosť
Register:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:  oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO:  00 686 930
DIČ:  2020408522
IČ DPH:  SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo:  
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Zavolajte na *1100
Z pevnej linky volajte na číslo:
0800 00 1100
Zo zahraničia použite číslo:
+421 2 / 5919 1000
Adresa elektronickej pošty:
tatrabanka@tatrabanka.sk
www.tatraacademy.sk